اردیبهشت, تقویم تاریخ, هفته چهارم

30 اردیبهشت – روز ایران شناسی

روز ایران شناسی
ایران‌شناسی مطالعهٔ فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین را گویند. البته نمی‌توان تعریف دقیقی از ایران‌شناسی ارائه‌داد که جامع و مانع باشد ولی می‌توان به تعریف‌هایی دست‌یافت که‌بتوان حوزهٔ مطالعه‌های ایران‌شناسی‌را باآن شرح‌داد.
ایران‌شناسی شاخهٔ منظمی از دانش‌است که به‌مطالعهٔ دانش فرهنگی ایران از زمان باستان تاکنون می‌پردازد. (دربرگیرندهٔ ایران‌شناسی کهن و ایران‌شناسی نو). این‌فرهنگ دربرگیرندهٔ تاریخ، ادبیات، هنر و فرهنگ ایران کهن و ایران نو و به‌همراه فرهنگ تودهٔ آن می‌شود. افزون‌براین به مطالعه زبان‌های ایرانی نیز پرداخته می‌شود. ایران‌شناسی دامنهٔ جغرافیایی کشورهای امروزی ایران، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان را دربرمی‌گیرد.

 

توضیح تمبر : پنجمین تمبر یادگاری سال 1345 در تیراژ 300.000 قطعه
(گروه تحقیقاتی ماناآلبوم)

دیدگاهتان را بنویسید